Telefon: viz PODROBNÉ KONTAKTY

E-mail: sekretariat@sbddecin.cz

ID datové schránky: g7qsmcb
IČ: 00041726
DIČ: CZ00041726
(jsme plátci DPH)

 

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

Úřední hodiny
Pondělí 08.00-11.00  12.00-16.00
Středa 08.00-11.00  13.00-17.00
 
Pokladní hodiny od 1. 5. 2019
Pondělí zrušeno
Středa zrušeno
 
Právní zástupce
Pondělí 13.00-15.00
 

Rychlá otázka? Kontaktujte nás

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN, Zelená 382/40, Děčín III

Vnitrodružstevní směrnice č. 2/00
upravující podmínky k provozování živnostenské činnosti v bytech

čl. I

Živnostenskou činnost v družstevním bytě ve smyslu zák. o živnostenském podnikání č. 455/91 Sb., může nájemce družstevního bytu provádět pouze na základě povolení, které schvaluje představenstvo družstva.

čl. II

Žádost o povolení k provozování živnostenské činnosti v bytě musí být odsouhlasena a potvrzena výborem samosprávy.

čl. III

K písemné žádosti adresované představenstvu družstva žadatel připojí:
a) souhlas výboru samosprávy
b) v domech, kde jsou vlastníci bytů písemný souhlas těchto vlastníků popř. předsedy představenstva společenství vlastníků popř. dalších členů, tak jak to stanoví stanovy společenství vlastníků
c) vyjádření výboru samosprávy  ke způsobu, jakým se podnikatel s ohledem na předmět podnikání bude podílet na údržbě a provozování společných prostor a jaké bude označení firmy na domě
d) podnikatel ve své žádosti uvede, jak hodlá plnit podmínky živnost. zákona ust. § 17/7 a 31/2 zák., konkrétně jakým způsobem označí svoji živnost v domě, bytě apod.

čl. IV

Představenstvo družstva rozhodne o žádosti, která splňuje podmínky uvedené v čl. 3 ve lhůtě do 30 dnů od doručení žádosti. Rozhodnutí zašle žadateli a předsedovi samosprávy doporučeným dopisem do dalších 7 dnů.

čl. V

Představenstvo žádosti schválí, je-li s ohledem na povahu živnosti možno usoudit, že její výkon je v souladu s § 127 odst. 1 občanského zákoníku, tj. nebude obtěžovat ostatní bydlící v domě hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, vibracemi a jiným podobným způsobem.
Dále je třeba, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebování nebo znečišťování společných prostor a zařízení v domě a poškozování bytu.

čl. VI

Nájemce - provozovatel živnosti je povinen zabezpečit plnění všech povinností člena dle Stanov SBD Děčín, včetně úklidu společných prostor v domě a to ve zvýšené míře zejména tehdy, dochází-li s ohledem na povahu živnostenské činnosti k většímu počtu návštěv cizích osob.
Dále je povinen dodržovat domovní řád, dobré mravy a vyvarovat se všech účinků uvedených v čl. V.

čl. VII

Představenstvo může na základě žádosti samosprávy rozhodnout, že žadateli o živnostenskou činnost v bytě bude upravena záloha na teplo a TUV, studenou vodu, používání výtahu, el. energii ve společných prostorách apod.

čl. VIII

Za vystavení souhlasu s provozováním živnostenské činnosti v bytě je stanoven manipulační poplatek 714.- Kč.

čl. IX

Představenstvo může z vážných důvodů, zejména při porušení čl. V a VI zrušit souhlas s provozováním živnostenské činnosti v bytě.
Nájemce provozovatel živnostenské činnosti v bytě je povinen na základě takového rozhodnutí ukončit provozování živnosti v bytě nejpozději do 6 měsíců.

čl. X

Provozování živnosti v bytě SBD Děčín bez souhlasu představenstva se pokládá za hrubé porušení povinnosti dle § 711 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku a proto z tohoto důvodu může družstvo s přivolením soudu vypovědět nájem z bytu.

Tuto vnitrodružstevní směrnici schválilo představenstvo družstva svým usnesením č. 80/00 ze dne 26. září 2000. Účinnost směrnice nastává dnem schválení a současně ruší směrnici č. 1/94.

O NÁS

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů, zabezpečování služeb spojených s bydlením, správou bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, vlastníků jednotek, společenství vlastníků i podílového vlastnictví domů.

KDE NÁS NAJDETE

SBD DĚČÍN

Najdete nás na adrese

Zelená 382/40
40501 Děčín III
Česká republika

Kontaktujte nás prosím

Tel.: +420 725 076 673
E-mail: sekretariat@sbddecin.cz