Telefon: viz PODROBNÉ KONTAKTY

E-mail: sekretariat@sbddecin.cz

ID datové schránky: g7qsmcb
IČ: 00041726
DIČ: CZ00041726
(jsme plátci DPH)

 

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

Úřední hodiny
Pondělí 08.00-11.00  12.00-16.00
Středa 08.00-11.00  13.00-17.00
 
Pokladní hodiny od 1. 5. 2019
Pondělí zrušeno
Středa zrušeno
 
Právní zástupce
Pondělí 13.00-15.00
 

Rychlá otázka? Kontaktujte nás

Co je potřeba pokud chci provést stavební úpravy v bytě?

Podle platných stanov družstva Část III., čl. 39, odst 1) nesmí člen - nájemce družstevního bytu provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen – nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Proto důrazně doporučujeme zajistit si včas předem písemný souhlas družstva s plánovanou stavební úpravou v bytě. Pro vydání povolení ke stavební úpravě v bytě je potřeba provést ze strany člena - nájemce následující kroky:

· vyplnit formulář žádosti o povolení stavební úpravy v bytě a doručit ho na SBD Děčín - uhradit poplatek za souhlas se stavební úpravou ve výši 242,- Kč

Na základě výše uvedeného představenstvo družstva posoudí žádost a vydá písemné stanovisko k navrženým stavebním úpravám v bytě.

V případě bytů v osobním vlastnictví řeší tyto úpravy zákon č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů) a to v odst. (3) §13 Práva a povinnosti vlastníků jednotek, kde je mimo jiné  uvedeno : „Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek.“

Ohrožením výkonu vlastnického práva je myšleno jakékoliv dotčení společných částí  domu (v tomto případě zejména hlavní svislé a vodorovné konstrukce, balkony, komíny, rozvody tepla včetně otop. těles a regulačních armatur, rozvody teplé a studené vody, rozvody kanalizace, plynu a elektřiny, vzduchotechniky a společné televizní antény).

viz INFORMACE/STAVEBNÍ ÚPRAVY

Chci podnikat ve svém bytě. Co je k tomu potřeba?

viz INFORMACE/PODNIKÁNÍ V BYTĚ

Jaké jsou ohlašovací povinnost člena družstva?

Veškeré změny týkající se počtu osob v bytě, změna příjmení, změna vlastníka bytu, rozvod, sňatek, úmrtí, narození dítěte apod. oznámit družstvu písemně do 30ti dnů od uskutečnění změny.

Jaké jsou podmínky pro převod družstevního bytu či garáže do vlastnictví člena?

· od 1. 6. 2022 jsou na dobu neurčitou pozastaveny všechny převody do osobního vlastnictví

Co je potřeba k uzavření smlouvy o podnájmu?

Nájemce nesmí mít žádné závazky vůči SBD Děčín
· kladné vyjádření samosprávy
· osobní účast uživatele a jeho manžela(ky) a osobní účast podnájemníka
· platné občanské průkazy
· finanční prostředky na poplatky (viz ceník)

Co je potřeba při převodu členských práv a povinností?

Osobní účast obou stran - převádějící i přebírající
· v případě manželů účast obou manželů obou stran, nebo ověřená plná moc
· platné občanské průkazy, rodné listy při převodech mezi rodinnými příslušníky, nájemní smlouvu bytu
· převádějící nesmí mít žádné závazky vůči SBD (dluhy na nájmu, dluhy z vyúčtování služeb apod. - finanční prostředky na poplatky
  (viz ceník)

Jak řešit situaci po rozvodu manželství a odstěhování jednoho z bývalých manželů?

V těchto případech je možná písemná dohoda bývalých manželů (oba bývalí manželé se dostaví na SBD s osobními doklady a rozsudkem o rozvodu a sepíší dohodu), nebo na návrh jednoho z nich soud upraví členství a právo užívat byt.

O NÁS

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů, zabezpečování služeb spojených s bydlením, správou bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, vlastníků jednotek, společenství vlastníků i podílového vlastnictví domů.

KDE NÁS NAJDETE

SBD DĚČÍN

Najdete nás na adrese

Zelená 382/40
40501 Děčín III
Česká republika

Kontaktujte nás prosím

Tel.: +420 725 076 673
E-mail: sekretariat@sbddecin.cz