Telefon: viz PODROBNÉ KONTAKTY

E-mail: sekretariat@sbddecin.cz

ID datové schránky: g7qsmcb
IČ: 00041726
DIČ: CZ00041726
(jsme plátci DPH)

 

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

Úřední hodiny
Pondělí 08.00-11.00  12.00-16.00
Středa 08.00-11.00  13.00-17.00
 
Pokladní hodiny od 1. 5. 2019
Pondělí zrušeno
Středa zrušeno
 
Právní zástupce
Pondělí 13.00-15.00
 

Rychlá otázka? Kontaktujte nás

Pro vydání povolení ke stavební úpravě v bytě je potřeba provést ze strany člena - nájemce následující kroky:
- vyplnit formulář žádosti o povolení stavební úpravy v bytě a doručit ho na SBD Děčín.
- úhradit poplatek za souhlas se stavební úpravou ve výši 242,- Kč.
- vyjádření samosprávy/SVJ domu, kde se budou stavební úpravy provádět.
- u přestavby bytového jádra z pórobetonových tvárnic (tl. nad 7cm) je potřeba k žádosti statický posudek zpracovaný oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
- při výměně topných těles zajistit u odborné firmy propočet výkonu radiátorů, aby se nenarušila funkčnost topné soustavy.
Na základě výše uvedeného představenstvo družstva posoudí žádost a vydá písemné stanovisko k navrženým stavebním úpravám v bytě.
Žádost o povolení stavebních úprav je ke stažení - INFORMACE / TISKOPISY, FORMULÁŘE

Podmínky, práva a povinnosti při stavebních úpravách
     Podle platných stanov družstva Část III. čl. 39 odst. 1) člen - nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen – nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. 
     V případě bytů v osobním vlastnictví řeší tyto úpravy zákon č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů) a to v odst. (3) § 13 Práva a povinnosti vlastníků jednotek, kde je mimo jiné uvedeno: „Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek.“
Ohrožením výkonu vlastnického práva je myšleno jakékoliv dotčení společných částí domu (v tomto případě zejména hlavní svislé a vodorovné konstrukce, balkony, komíny, rozvody tepla včetně otopových těles a regulačních armatur, rozvody teplé a studené vody, rozvody kanalizace, plynu a elektřiny, vzduchotechniky a společné televizní antény).
     Přestavbu, rekonstrukci správně "stavební úpravu" je nanejvýš vhodné realizovat v souladu s legislativními předpisy (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)) a požadavky stavebního úřadu, bytového družstva, či městské části.
Stavební úprava = změna dokončené stavby, při níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.
 
Při rekonstrukci bytového jádra, nebo stavebních úprav bytu, mohou nastat v zásadě 3 situace, které určují jaké povolení budete potřebovat:
 - Bez stavebního povolení a ohlášení
 - Ohlášení
 - Stavební povolení
 
Stavební úprava bytového jádra, nebo bytu bez stavebního povolení a ohlášení
Dle § 103 stavebního zákona Díl 1: Povolení a ohlášení se jedná o:
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
U realizace přestavby bytového jádra bez povolení a ohlášení musí být dodrženy dvě základní podmínky:
- Materiál nového bytového jádra musí být stejný, nebo velice podobný hmotnosti původních materiálů.
- Musí být zachována původní dispozice bytu a bytového jádra, tedy i způsob užívání jednotlivých místností.
 
Stavební úprava bytového jádra, nebo bytu na ohlášení
Dle § 104 písm. j) a k) - Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení
- Ohlášení stavby je vyžadováno v případě stavebních úprav, u kterých dojde ke změně v užívání některé části stavby. Typickým příkladem je přesunutí, či zvětšení koupelny do prostoru chodby, přesunutí WC, a podobné. Nesmí ale dojít k zásahu do nosných konstrukcí.
 
Stavební úprava bytového jádra, nebo bytu na stavební povolení
Vždy když dojde k zásahu do nosných konstrukcí bytu, tedy např. pokud dojde k vyříznutí otvoru do nosného panelu.

Všeobecné podmínky SBD Děčín
 • veškeré náklady na úpravu, včetně případných škod na příslušné nemovitosti nebo jejím příslušenství, vzniklé v souvislosti s výše uvedenou úpravou, hradí na své náklady žadatel
 • uživatel nebude požadovat po SBD Děčín finanční vyrovnání v případě uvolnění bytové jednotky a pro SBD Děčín tímto povolením nevyplývají žádné další závazky

 • žadatel zodpovídá za to, že v rámci povolené stavební úpravy budou dodržovány obecně závazné právní předpisy o výstavbě, zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), předpisy o ochraně životního prostředí a příslušné normy ČSN, BOZ a PO

 • nebude narušena stabilita nosných konstrukcí

 • žadatel, spolu s provádějící firmou, zajistí bezpečnost před částí objektu, ve které se budou práce provádět

 • při zásahu do elektroinstalace (nebo plynoinstalace) bude vypracována nová revizní zpráva elektro (nebo revize plyn. zařízení) a ta bude po ukončení prací předložena SBD Děčín

 • před uvedením rozvodů vody a kanalizace do provozu budou provedeny nové zkoušky vodotěsnosti

 • stavebník před zahájením provádění stavebních úprav prokáže, že vodorovná nosná konstrukce (stropní konstrukce) nebude navrhovanou stavební úpravou negativně ovlivněna - bude po provedení navržených stavebních úprav vyhovovat pro oba mezní stavy (únosnost a deformace)

 • stavební úpravy jádra budou provedeny dle předloženého posouzení oprávněnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 • bude dodržován pořádek ve společných prostorách

 • práce nebudou prováděny v časných ranních ani pozdních večerních hodinách

 • bude zajištěno skladování a odvoz materiálu

 • bude zachován přístup k instalační šachtě z koupelny, WC nebo kuchyně po celé výšce a montážní otvor jádra v původních rozměrech (min. 80x60cm) tak, aby bylo možné v budoucnu provádět udržovací práce na technických zařízeních a měřicích přístrojích, umístěných v této šachtě

 • při provádění nové nášlapné vrstvy podlahy bude provedena náležitá izolace proti vodě (bude vytažena min. 150 mm na stěny) a izolace proti kročejové a hlukové průzvučnosti

 • pokud dojde při provádění prací k porušení plomby vodoměrů, žadatel zajistí na vlastní náklady jejich zpětné zaplombování autorizovanou firmou

 • případná montáž nových axiálních ventilátorů v koupelně, WC nebo kuchyni nebude mít vliv na správnou funkci vzduchotechnického potrubí v technické šachtě

 • veškeré práce budou provedeny oprávněným dodavatelem

 • nová okna budou provedena za dodržení platných ČSN a příslušných normových požadavků a hodnot, a dále dle „Zásad pro výměnu oken a balkónových dveří“ schválenými představenstvem SBD usn. č. 44/05
 • bude dodržena správná výměna vzduchu a větrání bytu (cirkulace), jinak může docházet k usazování vlhkosti na stěnách bytu s následným vznikem plísní, při nedodržování tohoto pokynu a následného vzniku plísní budou náklady na odstranění plísně hrazeny uživatelem bytu

 • nové vchodové dveře budou stejných rozměrů, stejného členění (otvírání) a budou protipožární (bude předložen certifikát požární odolnosti, popř. prohlášení o shodě), okolo instalované zárubně bude provedena povrchová úprava stěn včetně výmalby
 • zasklení lodžie bude provedeno tzv. bezrámovým systémem. Zasklení lodžií jiným než bezrámovým systémem (tj. např. rámový – používá systém svislých rámů), lze provést pouze jednotným způsobem v rámci celé fasády domu a je nutno požádat o stavební povolení příslušný stavební úřad
 • v případě, že bude nutné na objektu provést udržovací stavební práce spojené s údržbou obvodového pláště, lodžiového zábradlí a vlastních konstrukcí lodžií, žadatel provede na vlastní náklady demontáž zasklení tak, aby bylo tyto práce možno provést
 • pokud je součástí instalační šachty plynovod, bude zřízen odvětrávací otvor instalační šachty dle normy TPG 70401 čl. 5.4.18 – vedení plynovodu v instalační šachtě, která je v úrovni stropu a podlahy stavebně přerušena a je součástí jiného požárního úseku (tvořeného např. bytem), musí být prostor instalační šachty propojen s alespoň přímo větratelným prostorem otvory nebo spárami umístěnými u podlahy a pod stropem o celkovém volném průřezu nejméně 6 cm2 jak u podlahy, tak pod stropem
 • v případě výměny radiátorů budou mít tyto stejné parametry (výkon) jako původní, aby se nenarušila funkčnost topné soustavy a odbornou firmou bude vyhotoveno posouzení náhrady těles, které bude předloženo SBD Děčín
 • žadatel u nových radiátorů zajistí na vlastní náklady zpětnou montáž indikátorů tepla u firmy, která tyto práce na objektu prováděla

O NÁS

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů, zabezpečování služeb spojených s bydlením, správou bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, vlastníků jednotek, společenství vlastníků i podílového vlastnictví domů.

KDE NÁS NAJDETE

SBD DĚČÍN

Najdete nás na adrese

Zelená 382/40
40501 Děčín III
Česká republika

Kontaktujte nás prosím

Tel.: +420 725 076 673
E-mail: sekretariat@sbddecin.cz